nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Nabycie udziałów spółki StockRocket sp. z o.o.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2018-04-12 16:30:00
numer:  10/2018
temat:  Nabycie udziałów spółki StockRocket sp. z o.o.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. zawarł umowę nabycia 2.000 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego w spółce StockRocket sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („StockRocket”). Cena nabycia wyniosła 100.000 zł i jest równa wartości nominalnej udziałów.

Spółka StockRocket została założona w październiku 2017 roku. Przedmiotem działalności StockRocket jest prowadzenie portalu pośredniczącego w pozyskiwaniu finansowania udziałowego w modelu finansowania społecznościowego, zwanego crowdfundingiem udziałowym, w którym inwestorzy - za wsparcie drobnymi kwotami, uzyskują udziały w nowopowstających przedsiębiorstwach (najczęściej innowacyjnych start-up’ach). Wyróżnikiem i innowacyjnością na tle pozostałych portali crowdfundingowych w Polsce jest założenie, iż portal ten ma koncentrować się na pozyskiwaniu finansowania dla spółek kapitałowych będących na wczesnym etapie rozwoju z perspektywą późniejszego wprowadzenia ich akcji do obrotu zorganizowanego (na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect).

Nabycie udziałów w StockRocket daje Spółce możliwość pozyskiwania w przyszłości przez ten kanał potencjalnych nowych emitentów, dla których Spółka w ramach współpracy ze StockRocket będzie mogła świadczyć usługi związane z emisjami i wprowadzeniami instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego. Spółka nie wyklucza również możliwości dokonywania inwestycji w instrumenty finansowe ww. emitentów w ramach prowadzonej przez siebie działalności inwestycyjnej.

podstawa  
prawna:  
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.