nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA zwołanego na 27 czerwca 2014 r.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2014-06-06 20:06:00
numer:  5/2014
temat:  Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA zwołanego na 27 czerwca 2014 r.
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA  na 27 czerwca 2014 roku („ZWZ”), Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA („Spółka”) informuje o otrzymaniu 5 czerwca 2014 r. od akcjonariusza Spółki, tj. od INC SA, żądania umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących spraw:

  • Odwołanie Pana Adama Wiśniewskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki
  • Odwołanie Pana Wojciecha Przygodzkiego, członka Rady Nadzorczej Spółki
  • Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
  • Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
  • Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki.

 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu nowy porządek obrad ZWZ uwzględniający powyższe sprawy. Jako załącznik do niniejszego raportu zostaje również przekazane żądanie INC SA wraz z projektami uchwał w sprawie przedmiotowych kwestii.

podstawa  
prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   IPO_DS_Nowy_porzdek_obrad_ZWZ_zwoanego_na_27_czerwca_2014.pdf
IPO_DS_danie_umieszczenia_okrelonych_spraw_w_porzdku_obrad.pdf