nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Informacje finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

w zł 2016 2015 2014 2013 2012
Aktywa trwałe 1 004 047 734 483 469 298 483 570 394 862
Aktywa obrotowe 1 306 177 1 626 485 1 173 875 1 476 595 3 045 137
-środki pieniężne 425 705 527 173 260 254 347 612 675 308
Suma bilansowa 2 310 223 2 360 968 1 643 173 1 960 166 3 439 999
Kapitał zakładowy 550 337 532 000 133 000 133 000 130 000
Kapitał własny 1 918 166 2 187 720 1 528 139 1 800 843 3 204 262
Zobowiązania i rezerwy 392 057 173 248 115 034 159 323 235 737
Zobowiązania długoterminowe 170 621 0 0 0 22 986
Zobowiązania krótkoterminowe 144 482 146 801 88 560 137 477 199 275
Przechody netto ze sprzedaży 1 801 852 1 808 391 1 439 200 1 177 151 1 558 193
Koszty z działalności operacyjnej 
1 943 532 1 612 378 1 487 403 1 587 936 1 604 780
Zysk (strata) operacyjny -156 499 225 362 -88 678 -641 284 -235 305
Zysk (strata) brutto -269 372 260 110 -289 431 -1 631 182 -189 482
Zysk (strata) netto -269 554 150 559 -272 704 -1 406 419 28 526

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe


2016 2015 2014 2013 2012
zadłużenie ogółem 17,0% 7,3% 7,0% 8,1%  6,9% 
rentowność operacyjna -8,7% 12,5% -6,2% -54,5%  -15,1% 
rentowność netto 15,0% 8,3% -19,0% -119,5%  1,8% 
wskaźniki płynności bieżącej 9,0 11,1 13,3 10,7  15,3 
wskaźnik środków pieniężnych 2,9 3,6 2,9 2,5  3,4