nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Informacje o akcjach i akcjonariacie

Struktura akcjonariatu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest następująca:

Akcjonariusz Liczba akcji
Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi
w głosach na walnym zgromadzeniu
Dariusz Witkowski 4 000 000 42,09%
Jarosław Ostrowski 1 548 171 16,29%
Mariusz Kalist* 1 072 290 11,28%
Edmund Kozak 774 086 8,15%
Łukasz Piasecki 774 086 8,15%
Akcjonariusze mniejszościowi 1 334 737  14,04%
RAZEM 9 503 370 100 %

*Pan Mariusz Kalist łącznie z osobą działającą w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej (...) posiada 1.076.847 akcji Spółki reprezentujących 11,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.076.847 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,33% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Data aktualizacji: 30 stycznia 2018 r.

Struktura kapitału zakładowego:

Kapitał zakładowy IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wynosi 950.337 zł i dzieli się na 9.503.370 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
- 1.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 30.000 Akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D,
- 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 3.990.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 183.370 akcji zwykłych na okaziciela serii H
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
 


Akcje serii A i serii B są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect od dnia 28 grudnia 2010 r. Ponadto na rynku NewConnect notowane są również akcje serii C, E, G i H.