nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Usługi dodatkowe

IPO Doradztwo Kapitałowe służy wsparciem w zakresie szeroko rozumianej komunikacji z rynkiem finansowym i inwestorami, proponując w szczególności:

 1. obsługę korporacyjną Spółki w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym,
 2. koordynację i organizację obsługi walnych zgromadzeń,
 3. wsparcie w realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących dobre praktyki spółek notowanych na GPW,
 4. wsparcie w prowadzeniu komunikacji z uprawnionymi pracownikami posiadającymi akcje Spółki,
 5. koordynację i organizację periodycznych prezentacji wyników finansowych Spółki (w formie konferencji).

Obsługa korporacyjna Spółki w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym:

 • opiniowanie dokumentów korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym, 
 • wsparcie i obsługa komunikacji w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcie przy tworzeniu prezentacji Spółki na spotkania z inwestorami,  
 • doradztwo w bieżącej komunikacji z mediami, inwestorami, związkami zawodowymi, pracownikami Spółki,
 • komunikacja z KNF, GPW i innymi instytucjami rynku kapitałowego,
 • wsparcie Spółki w zakresie zwoływania walnych zgromadzeń, w tym:
  - koordynacja procesu zwołania walnego zgromadzenia,
  - nadzorowanie innych niż wskazane powyżej obowiązków publikacyjnych przed walnym zgromadzeniem (wynikających z przepisów ksh lub dobrych praktyk spółek notowanych na GPW),
  - pomoc przy sporządzeniu listy akcjonariuszy, o której mowa w art. 407 ksh. 

Koordynacja i obsługa walnych zgromadzeń:

 • koordynacja i organizacja obsługi walnych zgromadzeń,
 • zapewnienie asysty radcy prawnego w trakcie obrad walnego zgromadzenia (dodatkowo, w ramach dodatkowych kosztów, na żądanie Spółki, prowadzenie przez radcę prawnego obrad walnego zgromadzenia),
 • obsługa Spółki w zakresie komunikacji wewnętrznej przed odbyciem walnego zgromadzenia (przygotowanie informacji dla uprawnionych pracowników),
 • zapewnienie zaplecza technicznego konferencji.

Wsparcie w realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących dobre praktyki spółek notowanych na GPW:

 • szkolenia w zakresie zasad stosowania dobrych praktyk,
 • pomoc we wprowadzeniu zasad dobrych praktyk w Spółce,
 • doradztwo przy bieżącym stosowaniu zasad dobrych praktyk, w tym m.in. przy sporządzaniu corocznego raportu o przestrzeganiu zasad  dobrych praktyk w Spółce.

Wsparcie Spółki w prowadzeniu komunikacji z uprawnionymi pracownikami posiadającymi akcje Spółki:

 • szkolenia w zakresie uprawnień przysługujących pracownikom z tytułu posiadania akcji Spółki, w tym wykonywania przysługujących z nich praw (np.: jak wziąć udział w walnym zgromadzeniu, co to jest dywidenda, itd.),
 • przygotowanie publikacji zawierających opis ww. uprawnień.

Koordynacja i organizacja periodycznych prezentacji wyników finansowych Spółki (w formie konferencji):

 • identyfikacja grupy docelowej uczestników konferencji,
 • wysyłka zaproszeń i redakcji ogłoszeń prasowych,
 • wsparcie przy tworzeniu materiałów na konferencję,
 • zapewnienie zaplecza technicznego konferencji.