nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Obowiązki informacyjne

Raporty bieżące i okresowe

Usługi doradcze w zakresie przygotowywania i przekazywania raportów bieżących i okresowych obejmują:

 • pomoc w identyfikacji oraz klasyfikacji zdarzeń i informacji o charakterze handlowo - gospodarczym oraz monitoring bieżących zdarzeń korporacyjnych w Spółce pod kątem wystąpienia obowiązków informacyjnych,
 • weryfikację poprawności raportów bieżących w świetle wymogów przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych.
 • monitoring periodycznych obowiązków informacyjnych Spółki, 
 • pomoc w ustalaniu właściwych wykładni przepisów prawnych stanowiących podstawę wykonywania szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych, 
 • aktualizację informacji nt. zakresu i konsekwencji zmian w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych, w tym modyfikacji przyjętych w Spółce regulaminów wewnętrznych, 
 • wsparcie w raportowaniu zdarzeń niekorzystnych z punktu widzenia postrzegania Spółki przez otoczenie, 
 • pomoc w dokonywaniu notyfikacji przez osoby zobowiązane do informowania o zawartych transakcjach (na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 

Weryfikacja dokonywana jest w oparciu o sprawozdania finansowe Spółki, opublikowane przez nią raporty bieżące i okresowe oraz informacje uzyskane od Spółki.

Wybierając usługi IPO Doradztwo Kapitałowe, Spółki niwelują ryzyko niedopełnienia obowiązków informacyjnych i związanych z nim dotkliwych kar oraz negatywnego odbioru rynku.


Przygotowanie regulacji dotyczących obiegu informacji poufnych

Projekt regulacji jest przygotowywany w oparciu o:

 • statut Spółki,
 • strukturę organizacyjną Spółki,
 • zakres obowiązków i kompetencji pracowników kluczowych z punktu widzenia obowiązków informacyjnych; pod uwagę brane są komórki, w których powstają dane źródłowe do sporządzania raportów bieżących i okresowych, jak również komórki, które mają zajmować się przygotowywaniem tych raportów (m.in. Dział Prawny, Sprzedaż, PR, Księgowość, Biuro Zarządu, Zarząd, Rada Nadzorcza, podmioty powiązane),
 • inne informacje uzyskane od Spółki.

Projekt zawiera procedury dotyczące:

 • wewnętrznego obiegu informacji,
 • pozyskiwania danych od jednostek i podmiotów powiązanych,
 • przygotowywania raportów przekazywanych do publicznej wiadomości,
 • sposobu archiwizowania dokumentacji,
 • zabezpieczenia dostępu do przechowywanych informacji poufnych.

Inne regulacje wewnętrzne spółek publicznych

1. Opiniowanie treści innych wewnętrznych regulacji Spółki, w celu dostosowania ich do wymogów regulacji dotyczących spółek publicznych, a w szczególności:

 • Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 • dokumentu określającego stosunek Spółki do zasad ładu korporacyjnego,
 • innych stosownych procedur i regulaminów związanych z posiadaniem statusu spółki publicznej i koniecznością wypełniania obowiązków informacyjnych.

2. Opracowanie harmonogramu i zakresu obligatoryjnych raportów bieżących i okresowych wynikających z dopuszczenia akcji Zleceniodawcy do obrotu na rynku regulowanym.

Regulacje są przygotowywane w oparciu o przepisy znowelizowanych ustaw dotyczących rynku kapitałowego oraz aktów wykonawczych wydanych przez podmioty biorące udział w obrocie papierami wartościowymi. Jednocześnie regulacje są przygotowywane z uwzględnieniem indywidualnych rozwiązań wynikających ze statutu Spółki, regulaminów poszczególnych organów, struktury organizacyjnej oraz zakresu obowiązków i kompetencji pracowników kluczowych z punktu widzenia wypełniania obowiązków informacyjnych.