nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Emisje oraz wprowadzanie papierów wartościowych
do zorganizowanego obrotu

W ramach usług związanych z emisją i ofertą oraz wprowadzaniem papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu, prowadzonego jako rynek główny oraz rynek NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, oferujemy m.in.:

1. Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji i oferty papierów wartościowych: akcji (z uwzględnieniem jednostkowych praw poboru i Praw Do Akcji), obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym w szczególności:

  • przeprowadzenie badania zainteresowania nabyciem papierów wartościowych Spółki wśród inwestorów zainteresowanych nabywaniem akcji na rynku NewConnect (we współpracy z podmiotami prowadzącymi wyselekcjonowane bazy inwestorów aktywnych na NewConnect),
  • przygotowanie optymalnej struktury emisji i oferty,
  • opracowanie harmonogramu działań poprzedzających emisję i ofertę, w tym np. działań marketingowych, oferty publicznej/prywatnej oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu,
  • pomoc w zakresie wyboru innych doradców (w zależności od potrzeb): doradcy prawnego, audytora, oferującego, agencji PR i IR, agenta bądź sponsora emisji oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie, prowadzenie przetargów, itp,
  • przygotowanie projektów uchwał organów statutowych Emitentów związanych z emisją i ofertą oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego.

2. Doradztwo w procesie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności sprawdzenie poprawności dokumentacji kierowanej do Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Doradztwo w procesie uzyskania statusu uczestnika w Krajowym Depozycie i rejestracji papierów wartościowych w Depozycie, w tym w szczególności przygotowanie lub sprawdzenie poprawności dokumentacji kierowanej do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

4. Doradztwo w procesie wprowadzenia papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu, w tym w szczególności przygotowanie lub sprawdzenie poprawności dokumentacji kierowanej do Giełdy Papierów Wartościowych S.A.