nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Autoryzowany Doradca

IPO Doradztwo Kapitałowe oferuje pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu, w tym w szczególności:

  • badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz złożenie stosownego oświadczenia,
  • badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie oraz, po stwierdzeniu zaistnienia tej okoliczności, złożenie w tym zakresie stosownego oświadczenia,
  • współdziałanie z Emitentem w zakresie wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
  • bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w alternatywnym systemie.