nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

PROJEKTY UNIJNE

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość!

Tytuł projektu:
„Przygotowanie firmy „IPO Doradztwo Strategiczne” S.A. do pozyskania inwestorów zewnętrznych o charakterze udziałowym.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji
Działanie 3.3. Tworzenie systemu wsparcia ułatwiającego inwestowanie w MSP
Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP

 
Opis projektu:
Celem ogólnym projektu jest możliwość dostępu przez spółkę IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA do zewnętrznych źródeł finansowania oraz stworzenie możliwie najdogodniejszych warunków do rozpoczęcia współpracy pomiędzy inwestorami zewnętrznymi a IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA.

Osiągniecie celu ogólnego rozumiane będzie przez osiągnięcie celów szczegółowych w postaci:

  • zakupu specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez Autoryzowanego Doradcę rynku NewConnect w zakresie sporządzenia analiz i niezbędnych dokumentów do pozyskania inwestorów zewnętrznych,
  • debiutu na rynku NewConnect.

Dokumentacja opracowana przez wybranych doradców przygotuje i umożliwi firmie IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA pozyskanie zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym z rynku NewConnect. Dokumentacja ta będzie stanowić niezbędną podstawę do realizacji procesu sprzedaży akcji (plasowania emisji), a co z tego wynika przysporzy się pozyskaniu zewnętrznych inwestorów o charakterze udziałowym, a także będzie służyć wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect. Potencjalni inwestorzy dzięki realizacji celów projektu będą mieli możliwość zainwestowania w Spółkę poprzez zakup emitowanych przez nią instrumentów finansowych.

Kapitał pozyskany od inwestorów z rynku NewConnect przez IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA przyczyni sie do dynamicznego rozwoju spółki i wydatnie wpłynie na jej konkurencyjność na rynku, a także wzrost jej potencjału o innowacyjnym charakterze.

Dane osoby upoważnionej do kontaktów:
Łukasz Piasecki
tel/fax (22) 412 36 48
ipo@ipo.com.pl

Informacje finansowe:
całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem – 427 tys. zł
kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem – 350 tys. zł
wnioskowana kwota – 175 tys. zł